Store@dayasafe.ir 

55688660 - 021 

arrow
arrow

 

بسیاری از سیستم های حفاظت دربرابر حریق دهه ها پیش بر اساس دستورالعمل های معتبر بین المللی،درآن زمان ساخته 

شده است.با این وجود،آن هایا هرگز نگهداری نشده و یا فقط بصورت ضعیفی نگهداری شده اند.اگرچه مدرنیته های مختلف، تا حد زیادی نیم بند و به اندازه کافی انجام گردیده است.

این وضعیت نه تنها فقط در کشورهای نوظهور و درحال توسعه است، بلکه سیستم ها دربسیاری ازکشورهای صنعتی غربی نیز به همین وضع دچارگردیده اند.

بسیاری از شرکت ها خود را در مقابل خطرات بزرگ آتش با توجه به مدیریت ریسک فقیر میدانند.

دایاسیف با متخصصصان مجرب آماده احیا سیستم های آسیب دیده و از کارافتاده به دلیل نگهداری ضعیف و یا علل محیطی می باشد.